ကရန္ျငင္းဆန္သည့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အဆုိေတာ္ ေသနတ္ပစ္ခံရ ကြယ္လြန္ (႐ုပ္သံ) | DVB