တ႐ုတ္ႏွင့္တင္းမာေနခ်ိန္ ထုိင္၀မ္က စစ္ေရးေလ့က်င့္၊ သမၼတကုိယ္တုိင္ ႀကီးၾကပ္ | DVB