ေနျပည္ေတာ္ ဗဟုိမ႑ပ္ဖြင့္ပြဲ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ တက္ေရာက္ | DVB