ဘဂၤါလီအေရး အိႏၵိယကူညီေပးေနမႈ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးႏွင့္ အိႏၵိယသံ ေဆြးေႏြး | DVB