ထိုင္းစစ္တပ္အရာရွိက အမ်ိဳးသမီးတဦးအား ပါး႐ုိက္သည့္႐ုပ္သံ ေ၀ဖန္မႈျမင့္တက္ | DVB