သပိတ္က်င္း  ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ | DVB