ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္အင္အားသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာအဆင့္ ၃၅ တြင္ ရပ္တည္ | DVB