လာမည့္ႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ  ၇.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ႏိုင္ဟု အာရွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္ ခန္႔မွန္း | DVB