ကူတူပါေလာင္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္  ျမန္မာ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔ကို ဆႏၵျပ(႐ုပ္သံ) | DVB