ဇာတ္တူသားခ်င္း တေကာင္လုံးကုိ ဝါးၿမိဳစားေသာက္သည့္ မိေက်ာင္းႀကီး (႐ုပ္သံ) | DVB