အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ လူထုေတြ႔ဆံုရွင္းလင္း | DVB