လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဒုကၡသည္စန္းကို သြားေရာက္ | DVB