ေက်းရြာေရေပးေဝေရးေကာ္မတီဝင္ကို ဖမ္းထားသည့္ကိစၥ ႏြားထိုးႀကီးၿမဳိ႕တြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ | DVB