ျမန္မာတျပည္လံုးတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ စာရင္းပညာရွင္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္သာရွိ | DVB