က်န္းမာေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေထြး ေတာင္းပန္ | DVB