ေကာ့ေသာင္းတြင္ ေျမယာမဲ့မ်ားကို ယုဇနဆီအုန္းကုမၸဏီက ေျမေပးအပ္လႉဒါန္း | DVB