ျပည္နယ္တိုင္း က်န္းမာေရးစကား၀ိုင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကား | DVB