အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ) ကာကြယ္ေဆး မထိုးရေသးသူမ်ား ထိုးႏွံၾကရန္ တိုက္တြန္း | DVB