ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ဘ႑ာေငြျဖတ္ေတာက္ခံရ | DVB