ေဆး၀ါးေတြမ်ားလြန္းလို႔ Expire ျဖစ္တာေတာင္ေတြ႔ရဟု က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးေျပာ (႐ုပ္သံ) | DVB