လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္လႊင့္တင္ | DVB