ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၾကက္ဝိုင္းကို တုိင္းရဲတပ္ဖဲြ႔ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီး | DVB