တ႐ုတ္စီးပြားေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ AI နည္းပညာေပၚ မီွခိုေန - DVB