အပ်ိဳစင္ဘဝစြန္႔လႊတ္မယ့္ သမီးေတြကို တားဆီးတဲ့ ဖခင္ေတြအေၾကာင္း Blockers ဟာသ႐ုပ္ရွင္ | DVB