ဆီးရီးယား သူပုန္နယ္ေျမကို ႐ုရွား ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္သည့္ ႐ုပ္သံ ပ်ံ႔ႏွံ႔ | DVB