ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အကူညီေပးေရး သြားလာခြင့္ သိသိသာသာဆုတ္ယုတ္ဟု ကုလေျပာ | DVB