ပင္လည္ဘူးတြင္ က်ပ္သိန္း  ၁၄၀၀ ခန္႔တန္ဖုိးရွိ စိတ္ႂကြေဆးမ်ား ဖမ္းမိ | DVB