စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ရန္ ျဖဴးေတာင္သူမ်ား အခက္ႀကံဳ | DVB