အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ၇ သိန္းေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ | DVB