လိုင္စင္မရွိဘဲ တရားမဝင္ ေဆးကုသူမ်ားကို အေရးယူရန္အဆို လႊတ္ေတာ္တြင္ ႐ံႈးနိမ့္   | DVB