ဝက္ေမွးရြာေဟာင္း ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္မႈ ေဒသခံမ်ားရွင္းလင္း | DVB