တပ္မေတာ္အရာရွိ ဟန္ေဆာင္ လက္နက္ကိုင္သူအား ဖမ္းဆီးအေရးယူ | DVB