စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ | DVB