ကယန္းေဒသတြင္း ဆရာလိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ႏို္င္ရန္ လူငယ္မ်ားမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္ရြက္ေန | DVB