သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သမၼတသစ္ကိုေတာင္းဆို | DVB