႐ုိက္တာသတင္းေထာက္တည္းခုိခဲ့သည့္ဟိုတယ္ကို ၀ရမ္းမပါဘဲရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္းစစ္ေဆးေတြ႔ရွိ | DVB