ထမံသီေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေလ်ာ္ေၾကးေပး | DVB