ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဖ်က္သိမ္းမႈအေပၚ ေစာျမရာဇာလင္းႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္ | DVB