ေႏြစပါးစုိက္ပ်ိဳးရန္ လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က က်ပ္သိန္း ၅၂၀၀ ေက်ာ္ထုတ္ေခ်းမည္ | DVB