ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္ကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းရန္ ဒိန္းမတ္အသံအမတ္တိုက္တြန္း | DVB