သမၼတအရည္အခ်င္းစိစစ္ရာတြင္ ဦး၀င္းျမင့္ကုိ တပ္မေတာ္ မကန္႔ကြက္ | DVB