ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမႏုကၽြန္းခြဲေဝခ်ထားမႈတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈရွိဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာ | DVB