စံျပဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္သမၼတ တိုက္တြန္း | DVB