ဆာလက္ကုိ ဆက္ထိန္းထားရန္ လီဗာပူး အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိ | DVB