ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္သင္တန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ပိတ္ပင္ | DVB