ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို အေလးထားရန္ ေကာ္မရွင္ တိုက္တြန္း | DVB