ဝ၊ မုိင္းလား၊ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္မ်ားရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာ - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း - DVB