ကြန္ျပဴတာအလံုးေရ ၂၅၀ ၀ယ္ယူမည့္ တင္ဒါဖ်က္သိမ္း | DVB