အာဆီယံတကၠသိုလ္မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည္ | DVB