ဗီယမ္နမ္ရြာသားမ်ား အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ မိုင္လိုင္ျဖစ္ရပ္ဆိုး ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပ | DVB